ZÁPIS

Výsledky zápisu do 1. ročníku ve šk. roce 2024/25

Zápis do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ Zlín pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ Zlín proběhne v pátek 5. dubna 2024 od 8 do 17 hodinKABINETU FILMOVÉ HISTORIE na adrese Filmová 174, Zlín. Registrace k zápisu do ZŠ JINOTAJ probíhá v elektronickém zápisovém systému města Zlína a je přístupná od 1. 3. do 2. 4. 2024, viz www.zapisdozszlin.cz

Zákonný zástupce v registračním systému:

  • vytvoří elektronický profil svého dítěte
  • vybere školu, do které své dítě online zaregistruje k zápisu
  • zvolí preferovaný čas zápisu, ve kterém se osobně dostaví s dítětem k zápisu do zvolené ZŠ

Systém dítěti přidělí unikátní registrační číslo pro vybranou školu a vygeneruje žádost o přijetí, kterou zákonný zástupce vytiskne, podepíše a společně s dalšími dokumenty (OP zákonného zástupce, RL dítěte) přinese osobně k zápisu.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ pro školní rok 2024/2025

V rámci přijímání dětí do prvního ročníku vycházíme ze Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem ze dne 27.1.2023 v souladu se vzdělávací strategií školy.

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašuje ředitelka školy pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy následující kritéria:

  1. Kritérium věku dítěte
  2. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP školy:
  • Osobní přítomnost dítěte u zápisu
  • Absolvování rozhovoru a aktivit s dítětem s cílem vyhodnotit předpoklady dítěte pro jeho vzdělávání ve vzdělávacím programu školy

3. Sourozenec dítěte je žákem školy (doplňkové kritérium)

Počet přijímaných dětí je omezen výší povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku za předpokladu 12 žáků ve třídě.

Vzhledem k omezené kapacitě školy doporučujeme podání přihlášky k zápisu i na spádovou školu dítěte.

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.
ředitelka školy