ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ Zlín pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ Zlín proběhne v pátek 5. dubna 2024 od 8 do 18 hodin na adrese Filmová 174, Zlín. Registrace k zápisu do ZŠ JINOTAJ probíhá v elektronickém zápisovém systému města Zlína a je přístupná od 1. 3. do 2. 4. 2024, viz www.zapisdozszlin.cz

Zákonný zástupce v registračním systému:

  • vytvoří elektronický profil svého dítěte
  • vybere školu, do které své dítě online zaregistruje k zápisu
  • zvolí preferovaný čas zápisu, ve kterém se osobně dostaví s dítětem k zápisu do zvolené ZŠ

Systém dítěti přidělí unikátní registrační číslo pro vybranou školu a vygeneruje žádost o přijetí, kterou zákonný zástupce vytiskne, podepíše a společně s dalšími dokumenty (OP zákonného zástupce, RL dítěte) přinese osobně k zápisu.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ pro školní rok 2024/2025

V rámci přijímání dětí do prvního ročníku vycházíme ze Stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem ze dne 27.1.2023 v souladu se vzdělávací strategií školy.

Pro školní rok 2024/2025 vyhlašuje ředitelka školy pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy následující kritéria:

  1. Kritérium věku dítěte
  2. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP školy:
  • Osobní přítomnost dítěte u zápisu
  • Absolvování rozhovoru a aktivit s dítětem s cílem vyhodnotit předpoklady dítěte pro jeho vzdělávání ve vzdělávacím programu školy
  • Sourozenec dítěte je žákem školy (doplňkové kritérium)

Počet přijímaných dětí je omezen výší povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku za předpokladu 12 žáků ve třídě.

Vzhledem k omezené kapacitě školy doporučujeme podání přihlášky k zápisu i na spádovou školu dítěte.

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.
ředitelka školy