ZÁPIS

Zápis do 1. ročníku ZŠ JINOTAJ Zlín pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do prvního ročníku pro šk. rok 2022/2023

RozhodnutíRegistrační číslo
Přijati:112
 142
 172
 182
 1132
 1142
 1152
 1182
 1202
 1222
 1232
 1242
Nepřijati:122
 132
 152
 1122
 1192
Povolen odklad školní docházky192
 1212
 162
Přerušení řízení:1102
 1172
 1162
 1112

Ve Zlíně 13. dubna 2021

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., ředitelka školy

Termín a forma zápisu

Zápis dětí do 1. ročníku bude probíhat v prostorách ZŠ JINOTAJ, Mostní 2397, 760 01 Zlín v pátek 1. dubna 2022 od 8:30 do 16:30 a v náhradním termínu v pátek 8. dubna 2022 od 8:30 do 12:00 (po dohodě s ředitelkou školy).

K zápisu se dostaví děti, které se narodily do 31. srpna 2016 a děti po odkladu školní docházky. Zápis bude probíhat prezenční formou, v ideálním případě za osobní účasti dítěte a obou zákonných zástupců.

Registrace k individuálnímu času zápisu

Pro registraci k zápisu do 1. třídy zvolte Vámi preferovaný čas. Naším cílem je mít pro Vaši rodinu vyhrazený nerušený osobní čas i prostor. Počítejte prosím minimálně s půlhodinovým časovým rozmezím pro zápis samotný.

Čas zápisu zvolte zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/Qe1voWGa

Dokumenty potřebné k zápisu

S sebou k zápisu přineste následující 4 dokumenty:

  • Vyplněný a podepsaný formulář Žádost o přijetí dítěte
  • Vyplněný a podepsaný formulář Dotazník k zápisu
  • Kopii rodného listu dítěte (originál předložíte při zápisu k nahlédnutí)
  • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce (originál předložíte při zápisu k nahlédnutí)

V případně žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné vyplnit formulář Žádost o odklad a přiložit originál vyjádření školského poradenského zařízení PPP/SPC a stanovisko odborného lékaře.

  • Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Formulář pro stanovisko PPP/SPC a odborného lékaře.

Průběh zápisu

Každé dítě a jeho zákonní zástupci budou zaregistrovaní na konkrétní čas zápisu, ve kterém proběhne souběžně formální i motivační (nepovinná) část zápisu:

  • formální administrace zápisu (vede pověřený pracovník ZŠ JINOTAJ)
  • motivační rozhovor zákonných zástupců s ředitelkou školy s cílem zjištění souladu pedagogických přístupů školy a hodnot rodiny v oblasti výchovy a vzdělávání
  • motivační tvořivé a hravé aktivity dítěte s učiteli školy.

Pokud zákonní zástupci dítěte nebudou moci ze závažných důvodů absolvovat motivační část zápisu v dohodnutém dnu a čase, bude jim umožněna účast v náhradním termínu. 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Předpokládáme, že do prvního ročníku přijmeme 12 dětí, pokud takový počet účastníků splní stanovená kritéria pro přijetí:

Do prvního ročníku lze přijmout ty děti, které v souladu se školským zákonem dosáhnou věku 6 let do 31. 8. 2022 a děti po odkladu povinné školní docházky.

O přijetí/nepřijetí ke vzdělávání rozhodne ředitelka školy na základě hodnotového souznění zákonných zástupců dítěte se základními hodnotami výchovně-vzdělávacího procesu školy.

Pokud ředitelka školy nebude moci na základě výše uvedeného kritéria rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. Při losování budou osobně přítomni zástupci zřizovatele školy.

Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly dne 15. dubna 2022 na webu školy a ve vestibulu školní budovy na adrese Mostní 2397, Zlín.

Informace o přijetí/nepřijetí žáků

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se poštou nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. 

Vzhledem k omezené kapacitě školy doporučujeme podání přihlášky k zápisu do prvního ročníku i na spádovou školu dítěte/školu dle výběru zákonného zástupce.

V případě, že z epidemiologických důvodů nebude možná osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců ve škole, proběhne zápis distanční formou prostřednictvím videokonference/konferenčního GSM hovoru. V tomto případě však obdrží zákonní zástupci nejpozději tři pracovní dny před termínem zápisu odkaz na videohovor a další informace.

Formuláře